SPECJALIZACJE

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne, zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku z późniejszą realizacją umowy o zamówieniu publicznym oraz ewentualnymi sporami. W ramach naszych usług oferujemy:
- przygotowywanie oraz opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- analiza oraz opiniowanie dokumentacji przetargowej w celu identyfikacji oraz zabezpieczeniu przed ryzykiem związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne,
- wsparcie na wszystkich etapach postępowania;
- wnoszenie środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
- doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne w tym w sporach z zamawiającymi,
- claim management
- doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami, oraz innymi kontrahentami.

Adwokatura polska